Үйчилгээний төрөл

Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авах эрх

Огноо: 2019.10.18 Сэтгэгдэл: 36 Үзсэн: 36
“Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр” гэдэг нь ажил хөдөлмөр эрхлэн шимтгэл төлж, ажиллаж байгаад нас барсан даатгуулагчийн асрамжинд байж, тэжээлгэж байсан хөдөлмөрийн чадваргүй гишүүдэд нас барсан тэжээгчийн авч байсан хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос хамааралтайгаар тэтгэврийн даатгалын ...
Дэлгэрэнгүй

Тахир дутуугийн тэтгэвэр авах эрх

Огноо: 2019.10.18 Сэтгэгдэл: 36 Үзсэн: 36
“Тахир дутуугийн тэтгэвэр” гэдэг нь ажил хөдөлмөр эрхлэн шимтгэл төлж, ажиллаж байгаад хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоолгосон даатгуулагчид тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлж ажилласан хугацааны хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос хамааралтайгаар тэтгэврийн даатгалын ...
Дэлгэрэнгүй

Даатгуулагчийн өндөр насны тэтгэвэр авах эрх

Огноо: 2019.10.17 Сэтгэгдэл: 54 Үзсэн: 54
“Өндөр насны тэтгэвэр” гэдэг нь хуульд заасан тэтгэвэр тогтоох насны болон ажил хөдөлмөр эрхэлж, шимтгэл төлж ажилласан хугацааны болзол хангасан даатгуулагчид тэтгэврийн даатгалын сангаас насан туршид нь амьжиргааны эх үүсвэр болгон сар бүр олгож байгаа мөнгөн хөрөнгийг хэлнэ.
Дэлгэрэнгүй

Хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос дараах хувь хэмжээгээр шимтгэл төлнө

Огноо: 2019.10.17 Сэтгэгдэл: 40 Үзсэн: 40
Хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос дараах хувь хэмжээгээр шимтгэл төлнө
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 4