Үйчилгээний төрөл

Оршуулгын тэтгэмж

Огноо: 2019.10.18 Сэтгэгдэл: 25 Үзсэн: 25
Даатгуулагч нас барвал түүний оршуулгад зориулан оршуулгын тэтгэмж олгоно Шимтгэл төлсөн байх хугацаа: Нийтдээ 36 сараас доошгүй /Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас нас барсан даатгуулагчийн шимтгэл төлсөн хугацааг харгалзахгүйгээр / Оршуулгын ...
Дэлгэрэнгүй

Жирэмсэн болон амаржсаны тэтгэмж

Огноо: 2019.10.18 Сэтгэгдэл: 32 Үзсэн: 32
Шимтгэл төлсөн байх хугацаа: Нийтдээ 12 сараас доошгүй, сүүлийн 6 сар тасралтгүй төлсөн байх /жирэмсний чөлөө авахаас өмнө/ Хүүхдээ асрах чөлөөтэй байх хугацаанд дахин хүүхэд төрүүлсэн эхэд жирэмсний болон амаржсаны ...
Дэлгэрэнгүй

Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж

Огноо: 2019.10.18 Сэтгэгдэл: 34 Үзсэн: 34
Шимтгэл төлсөн хугацаа: Хөдөлмөрийн чадвараа түр хугацаагаар алдахаас өмнө 3 ба түүнээс дээш сар
Дэлгэрэнгүй

Тэтгэмжийн даатгалын санд төлөх шимтгэл

Огноо: 2019.10.18 Сэтгэгдэл: 29 Үзсэн: 29
Хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос дараах хувь хэмжээгээр шимтгэл төлнө
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 4