Үйчилгээний төрөл

ҮОМШӨ-ний тахир дутуугийн тэтгэвэр

Огноо: 2019.10.18 Сэтгэгдэл: 35 Үзсэн: 35
“Тахир дутуугийн тэтгэвэр” гэдэг нь ажил хөдөлмөр эрхлэн шимтгэл төлж, ажиллаж байгаад хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоолгосон даатгуулагчид тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлж ажилласан хугацааны хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос хамааралтайгаар тэтгэврийн даатгалын ...
Дэлгэрэнгүй

Та үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалд даатгуулсанаар

Огноо: 2019.10.18 Сэтгэгдэл: 30 Үзсэн: 30
Та үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалд даатгуулсанаар Тахир дутуугийн тэтгэвэр Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр Хөдөлмөрийн чадвар тvр алдсаны тэтгэмж Хөдөлмөрийн чадвар нөхөн сэргээхтэй холбогдсон төлбөр Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл Даатгуулагчийг ...
Дэлгэрэнгүй

Үйлдвэрлэлиин осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал

Огноо: 2019.10.18 Сэтгэгдэл: 26 Үзсэн: 26
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны шаардлагаас хамааралтайгаар ажил олгогчийн хөдөлмөрийн хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлогоос 0,8; 1,8; 2,8 хувиар тооцон ажил олгогч хариуцан төлнө
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 3