Үйчилгээний төрөл

Ажилгүйдлийн тэтгэмж

Огноо: 2019.10.18 Сэтгэгдэл: 34 Үзсэн: 34
Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас даатгуулагчид дор дурдсан тэтгэмж, зардлыг олгоно Үүнд: Ажилгүйдлийн тэтгэмж Мэргэжил олгох, давтан сургалтад хамруулахтай холбогдсон зардал ДААТГУУЛАГЧИЙН АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТЭТГЭМЖ АВАХ ЭРХ Даатгуулагч нь дараахь ...
Дэлгэрэнгүй

Хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос дараах хувь хэмжээгээр шимтгэл төлнө

Огноо: 2019.10.18 Сэтгэгдэл: 18 Үзсэн: 18
Ажил олгогчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээ 0.2% Даатгуулагчийн төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээ 0.2%
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 2