Үйчилгээний төрөл

Сайн дурын даатгал

Огноо: 2019.10.21 Сэтгэгдэл: 77 Үзсэн: 77
Даатгуулагч өөрийн мэдүүлсэн хөдөлмөрийн хөлс, түүнтэй адилтгах орлогоос дараах хувь хэмжээгээр шимтгэл төлнө. Тэтгэврийн даатгалд төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээ 11.5% Тэтгэмжийн даатгалд төлөх шимтгэлтийн хувь хэмжээ 1.0% ҮОМШӨ-ний даатгалд төлөх шимтгэлийн хувь хэмжээ 1.0%   Нийгмийн ...
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 1